ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.), με έδρα την Βυρώνεια Σερρών, τηλ. 23230-32484 (Τ.Κ. 62043 – Βυρώνεια Σερρών) προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015 (Α΄/176), για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09062016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β΄/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και απαιτούμενα προσόντα.

Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής (Τ.Ε.Ι.).
Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης βοοειδών.

Β. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ, ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απολυτήριο λυκείου.
Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Δίπλωμα οδήγησης.

Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης βοοειδών.

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι τρία (3) χρόνια. Η ανανέωση της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο του συνεταιρισμού, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο ή στο email: ksbbe@yahoo.gr ή ταχυδρομικά εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης. Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού, θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.

Πληροφορίες: Τρύφων Γιαντσίδης Τηλ/Fax: 23230-32484, email: ksbbe@yahoo.gr.

Ο Πρόεδρος Του Κ.Σ.Β.Ε
ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ