ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.), με έδρα την Βυρώνεια Σερρών, τηλ. 23230-32484 (Τ.Κ. 62043 – Βυρώνεια Σερρών) προκηρύσσει την πρόσληψη τεχνικού επιστημονικού συμβούλου με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας Γ, της Δράσης 10.2.1 ʺ Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία ʺ, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β΄/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Η αμοιβή του Τεχνικού Επιστημονικού Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερη των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ ανά έτος και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Ο Τεχνικός Επιστημονικός Σύμβουλος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώσεις, εξειδίκευση και εμπειρία σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα σχετικά με τη γενετική βελτίωση και τη λειτουργία γενεαλογικών βιβλίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.

Δικαιολογητικά:

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων: βιογραφικό σημείωμα.
Στην περίπτωση των νομικών προσώπων: αντίγραφο του καταστατικού ή του ιδρυτικού νόμου κτλ, και βιογραφικό σημείωμα του ατόμου που θα είναι υπεύθυνος του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από τον διαδικτυακό τόπο του Κ.Σ.Β.Ε. (www.greekwaterbuffalo.gr). Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται με email: (ksbbe@yahoo.gr) ή ταχυδρομικά (Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας, Βυρώνεια Σερρών Τ.Κ 62043) εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης. Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού, θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018.

Πληροφορίες: Τρύφων Γιαντσίδης Τηλ/Fax: 6942701307/2323032484, email: ksbbe@yahoo.gr.

Ο Πρόεδρος Του Κ.Σ.Β.Ε

ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ