Εργασία

Ο βούβαλος είναι το κλασικό ζώο εργασίας και έλξης στην Ασία, όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραδοσιακής χωρικής αγροτικής οικονομίας. Σ'αυτήν την περιοχή της Γης, αν και ο ρυθμός εκμηχάνισης της γεωργίας παρουσιάζει αυξητική τάση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, συχνά αποδεικνύεται δύσκολο να πεισθούν οι παραγωγοί να αντικαταστήσουν τη ζωική δύναμη με ελκυστήρες, επειδή οι βούβαλοι παράγουν δωρεάν λίπασμα και δεν χρειάζονται καύσιμα κίνησης! Παρόλα αυτά, η μείωση του αριθμού των βουβάλων που παρατηρείται τελευταία σε μερικές χώρες της 'Απω Ανατολής, αντανακλά πιθανώς τη μειούμενη ζήτηση ζωικής εργασίας στις χώρες αυτές. Στην Ινδία, οι βούβαλοι έχουν επηρεασθεί λιγότερο από την εκμηχάνιση σε σύγκριση με τα βοοειδή, που είναι το κυρίαρχο ζώο εργασίας στη χώρα αυτή. Στην Ευρώπη, οι βούβαλοι δεν χρησιμοποιούνται πλέον για εργασία από το τελευταίο ήμισυ του 20ου αιώνα.