Πληθυσμός 1952 - 2003

Το 1952, εκτρέφονταν μόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη περίπου 71000 βουβάλια. Παρά την παγκόσμια αύξηση του βουβαλιού τα τελευταία 30 χρόνια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), στην Ελλάδα ο αριθμός των βουβάλων άρχισε να μειώνεται δραματικά κυρίως τις δεκαετίες του 60 και του 70. Είναι χαρακτηριστικό από τις αρχές της δεκαετίας του 80 είχαν απομείνει περίπου 1000 βούβαλοι. Συγκεκριμένα το 1984 ο αριθμός έφτασε στο χαμηλότερο σημείο, τα 384 ζώα.

Οι λόγοι της μείωσης των βουβαλιών στην Ελλάδα

Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ραγδαία μείωση των αριθμών των βουβαλιών στην Ελλάδα, ήταν οι εξής:

  1. Το μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων τις δεκαετίες του 60,70 και 80 που είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

  2. Η εισαγωγή γενετικά βελτιωμένων φυλών ( αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, μόσχων κρεοπαραγωγής, αιγοπροβάτων κ.λ.π ).

  3. Η μείωση των εκτάσεων στις οποίες έβοσκαν οι νεροβούβαλοι λόγω εκχερσώσεων και αλλαγής χρήσεων γης.

Μεταβολή του πληθυσμού των βουβαλιών στην Ελλάδα

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η εξέλιξη του πληθυσμού των βουβαλιών από το 1952 μέχρι το 2004.

Πηγή Υπουργείο Γεωργίας, Στατιστική Υπηρεσία, Κέντρο Γενετικής Νέας Μεσήμβριας

Παγκοσμίως ο αριθμός των βουβαλιών υπολογίζεται στα 220 με 360 εκατομμύρια. Τα τελευταία τριάντα χρόνια παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση της τάξης του 15%-28% με το 95% του πληθυσμού τους να βρίσκεται στην Ινδία. Αντίθετα στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια υπήρξε μια πτώση της τάξης το 75-87%, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Προσπάθεια

Παρά τις δραματικές μειώσεις που είχε το Ελληνικό βουβάλι, γίνανε προσπάθειες ο αριθμός τους να αυξηθεί. Σήμερα υπάρχουν περίπου 3000 ζώα, όσα υπήρχαν και προς το τέλος της δεκαετίας του 70'.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους:

  1. στην Υπουργική Απόφαση για την "του Γεωργοπεριβαλλοντικού Άξονα του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 (Ε.Π.Α.Α.) ΚΑΝ (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) – Τμήμα Εγγυήσεων" όπου βοήθησαν με την επιδότηση τους την προώθηση του ζώου.

  2. Η αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του βουβαλιού, κυρίως του γάλακτος και του κρέατος

  3. Ανάπτυξη του Αγροτουριστικού κύματος

  4. Η ίδρυση του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Βουβαλοτρόφων Βόρειας Ελλάδας ( Κ.Σ.Β.Β.Ε. )